Kennisbank

Design for Six Sigma: DMEDI – Creëren van Nieuwe Processen

Wat is Design for Six Sigma (DMEDI)?

In Lean Six Sigma zijn er twee belangrijke methodologieën om processen te verbeteren en te creëren: DMAIC en DMEDI. DMAIC richt zich op het verbeteren van bestaande processen, terwijl DMEDI speciaal is ontwikkeld voor het creëren van nieuwe processen, producten en diensten die voldoen aan de Six Sigma-kwaliteit. In dit artikel gaan we dieper in op DMEDI (Definiëren, Meten, Verkennen, Ontwikkelen, Implementeren) en hoe het kan worden toegepast om nieuwe, efficiënte en hoogwaardige processen te ontwerpen. Je komt dit ook tegen als DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify).

Wat zijn de Verschillen tussen DMAIC en DMEDI

 

DMAIC: Verbeteren van Bestaande Processen

DMAIC staat voor Define, Measure, Analyze, Improve, en Control. Het doel van DMAIC is om bestaande processen, producten, diensten en fabrieken te verbeteren naar Six Sigma-kwaliteit. Deze methodologie wordt toegepast wanneer er al een proces bestaat dat niet optimaal functioneert en verbetering nodig heeft om aan de kwaliteitsnormen te voldoen.

Focus: 

DMAIC richt zich op het identificeren en elimineren van de hoofdoorzaken die de prestaties van Critical to Quality (CTQ) elementen beïnvloeden. CTQ’s zijn de kernvereisten die essentieel zijn voor de klanttevredenheid en de kwaliteit van het product of de dienst. Door het aanpakken van deze hoofdoorzaken, kunnen variabiliteit en defecten in het proces worden verminderd, wat leidt tot verbeterde prestaties en hogere kwaliteit.

DMEDI: Creëren van Nieuwe Processen

DMEDI staat voor Define, Measure, Explore, Develop, en Implement. Het doel van DMEDI is om nieuwe processen, producten, diensten en fabrieken te creëren die voldoen aan Six Sigma-kwaliteit. Deze methodologie wordt toegepast wanneer er een behoefte is aan een geheel nieuw proces of product dat nog niet bestaat.

Focus:

DMEDI richt zich op het optimaliseren van het ontwerp van nieuwe processen en producten, waarbij de nadruk ligt op Critical to Quality (CTQ) elementen en subprocessen. Het doel is om vanaf het begin een ontwerp te creëren dat aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet en klanttevredenheid garandeert.

Het belangrijkste verschil tussen DMAIC en DMEDI ligt in hun toepassingsgebied en doelstellingen. DMAIC wordt gebruikt om bestaande processen te verbeteren door de hoofdoorzaken van problemen aan te pakken, terwijl DMEDI wordt gebruikt om nieuwe processen en producten te ontwerpen en te ontwikkelen die voldoen aan Six Sigma-kwaliteit. Beide methodologieën zijn essentieel binnen Lean Six Sigma, maar ze worden toegepast in verschillende situaties afhankelijk van de behoeften van de organisatie.

Stappen in het DMEDI proces

 

1. Define fase

In de Definieerfase wordt de basis gelegd voor het project. Deze fase richt zich op het identificeren van kansen en het opstellen van een gedetailleerd plan om het project te beheren.

Het doel van de Definieerfase is om projectkansen te identificeren, een gedetailleerde projectcharter te ontwikkelen, de projectomvang te bepalen en een meer-generatie product-/procesplan op te stellen.

Hoofdactiviteiten

 • Ontwikkel een business case: Bepaal de zakelijke noodzaak van het project en hoe het waarde toevoegt aan de organisatie.
 • Ontwikkel een kansverklaring: Beschrijf de specifieke kansen die het project biedt en waarom deze belangrijk zijn.
 • Ontwikkel een doelverklaring: Stel duidelijke, meetbare doelen vast voor het project om richting en focus te bieden.
 • Definieer de projectomvang: Bepaal wat wel en niet binnen de reikwijdte van het project valt om duidelijkheid te scheppen.
 • Ontwikkel een meer-generatieplan: Plan de verschillende stadia van product- of procesontwikkeling om toekomstige ontwikkelingen te ondersteunen.
 • Ontwikkel een projectplan: Stel een gedetailleerd plan op voor het beheer en de uitvoering van het project.
 • Identificeer team en ondersteunende middelen: Wijs de benodigde middelen en teamleden toe om het project succesvol uit te voeren.
 • Ontwikkel een communicatie- en verandermanagementplan: Zorg voor effectieve communicatie en beheer veranderingen binnen het project.

2. Measure fase

De Meetfase draait om het begrijpen van de vereisten voor het product- of procesontwerp en ervoor zorgen dat deze succescriteria zijn gekoppeld aan klantbehoeften.

Het doel van de Meetfase is om klantbehoeften en concurrentieanalyses te verzamelen en deze te vertalen naar Kritieke Klanteisen (CCR’s).

Hoofdactiviteiten

 • Onderzoek klanten: Verzamel gedetailleerde informatie over klantbehoeften door middel van enquêtes, interviews en observaties.
 • Identificeer klant- en bedrijfsbehoeften: Bepaal wat klanten en het bedrijf nodig hebben om succesvol te zijn.
 • Vertaal behoeften in Kritieke Klanteisen (CCR): Zet klantbehoeften om in specifieke, meetbare eisen.
 • Benchmark de prestaties van concurrenten: Vergelijk met concurrenten om prestatienormen te bepalen en te begrijpen waar verbetering mogelijk is.
 • Organiseer informatie met de QFD-matrix: Gebruik de Quality Function Deployment matrix om informatie te structureren en verbanden te leggen tussen klantbehoeften en ontwerpeisen.
 • Prioriteer CCR’s: Bepaal welke klanteisen het belangrijkst zijn voor succes.
 • Stel CCR boven- en ondergrenzen vast: Definieer de tolerantiegrenzen voor klanteisen om aan verwachtingen te voldoen.
 • Stel doel Sigma-prestaties vast: Bepaal het prestatieniveau dat moet worden bereikt om aan Six Sigma-standaarden te voldoen.
 • Voltooi de CCR-matrix: Maak de matrix compleet om alle klanteisen vast te leggen en te vertalen naar ontwerpelementen.

3. Explore fase

In de Verkenfase worden de Kritieke Klanteisen (CCR’s) vertaald naar specifieke ontwerpelementen, en worden alternatieve concepten ontwikkeld en geëvalueerd.

Het doel van de Verkenfase is om alternatieve ontwerpoplossingen te ontwikkelen en te evalueren, en de beste concepten verder uit te werken.

Hoofdactiviteiten

 • Vertaal CCR’s naar functies: Zet de klanteisen om in specifieke functies die het product of proces moet vervullen.
 • Identificeer conceptuele alternatieven: Ontwikkel verschillende ontwerpconcepten om diverse benaderingen te verkennen.
 • Selecteer het best passende concept: Kies het meest geschikte concept op basis van haalbaarheid en effectiviteit.
 • Ontwikkel een functionele uitrolkaart: Maak een gedetailleerd plan voor de implementatie van de gekozen functies.
 • Evalueer CCR’s vs. functies met de QFD-matrix: Gebruik de QFD-matrix om de relatie tussen klanteisen en functies te beoordelen.
 • Voer een functionele capaciteitsbeoordeling uit: Bepaal of het ontwerp voldoet aan de functionele eisen en capaciteit.
 • Vertaal functionele eisen naar hoog niveau ontwerpelementen: Werk de functionele eisen uit in gedetailleerde ontwerpelementen.
 • Voer een Sigma capaciteitsbeoordeling uit: Beoordeel de prestaties van het ontwerp in termen van Sigma-niveaus.

4. Develop fase

In de Ontwikkelfase wordt het ontwerp verder verfijnd en worden gedetailleerde ontwerpelementen ontwikkeld en geoptimaliseerd.

Het doel van de Ontwikkelfase is om gedetailleerde ontwerpen te maken en deze te optimaliseren om aan de capaciteits- en kwaliteitsvereisten te voldoen.

Hoofdactiviteiten

 • Vertaal hoog niveau ontwerpelementen naar gedetailleerde ontwerpelementen: Werk de ontwerpelementen in detail uit om een volledig functioneel ontwerp te creëren.
 • Ontwikkel gedetailleerde ontwerpen: Maak gedetailleerde ontwerpen van het product of proces, inclusief technische specificaties.
 • Voer capaciteitsbeoordelingen uit: Bepaal de capaciteiten van het ontwerp om te zien of het aan de vereisten voldoet.
 • Herzie ontwerp op basis van capaciteitsbeoordeling: Pas het ontwerp aan op basis van de resultaten van de capaciteitsbeoordelingen.
 • Voer een FMEA (Failure Mode Effects Analysis) uit op het ontwerp: Identificeer en analyseer potentiële fouten in het ontwerp om risico’s te verminderen.
 • Verbeter ontwerp op basis van FMEA: Pas het ontwerp aan om geïdentificeerde fouten te verminderen en de betrouwbaarheid te verhogen.
 • Ontwikkel procesbeheersplannen: Maak plannen voor het beheer van het productieproces om consistente kwaliteit te waarborgen.
 • Ontwikkel pilot en validatieplannen: Bereid plannen voor om het nieuwe product of proces te testen en te valideren voordat het volledig wordt geïmplementeerd.

5. Implement fase

De Implementeerfase omvat de daadwerkelijke uitvoering van het ontwerp, inclusief pilot-tests, validatie en volledige implementatie.

Het doel van de Implementeerfase is om het ontwerp in de praktijk te brengen en te zorgen voor een soepele overgang naar productie, waarbij het ontwerp wordt getest, gevalideerd en op grote schaal geïmplementeerd.

Hoofdactiviteiten

 • Voer de pilot- en validatieplannen uit: Test het ontwerp op kleine schaal om eventuele problemen op te sporen en te corrigeren.
 • Analyseer resultaten: Beoordeel de resultaten van de pilot-tests om te bepalen of het ontwerp voldoet aan de verwachtingen.
 • Herzie/bevestig ontwerp: Pas het ontwerp aan op basis van de testresultaten om eventuele tekortkomingen te verhelpen.
 • Opschaling beslissing: Beslis of het ontwerp klaar is voor grootschalige implementatie.
 • Ontwikkel gedetailleerde implementatieplannen: Maak een gedetailleerd plan voor de volledige implementatie van het ontwerp.
 • Ontwikkel communicatieplannen: Zorg voor effectieve communicatie tijdens de implementatie om alle betrokkenen op de hoogte te houden.
 • Overgangsontwerp: Zorg voor een soepele overgang van ontwerp naar productie, inclusief training en ondersteuning.
 • Ontwikkel procesbeheer overdrachtsplan: Bereid een plan voor om het beheer van het proces over te dragen aan operationele teams.
 • Voltooi projectdocumentatie: Documenteer alle aspecten van het project, inclusief resultaten en leerpunten.
 • Documenteer lessen geleerd: Leg vast wat tijdens het project is geleerd om toekomstige projecten te verbeteren.
 • Beloningen en erkenning: Zorg voor erkenning van teamleden die hebben bijgedragen aan het succes van het project.
 • Projectbeoordeling en afsluiting: Beoordeel het project en sluit het formeel af, inclusief evaluaties en rapportages.

Door deze gedetailleerde aanpak en zorgvuldige fasering biedt DMEDI een robuust raamwerk voor het creëren van nieuwe, hoogwaardige processen en producten die voldoen aan Six Sigma-standaarden.

Conclusie

DMEDI biedt een gestructureerde aanpak voor het creëren van nieuwe processen, producten en diensten met een focus op kwaliteit en klanttevredenheid. Door de vijf fasen van Definiëren, Meten, Verkennen, Ontwikkelen en Implementeren te volgen, kunnen organisaties innovatieve en efficiënte oplossingen ontwerpen die voldoen aan de hoogste normen van Six Sigma. Met DMEDI kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan de huidige behoeften van hun klanten, maar ook anticiperen op toekomstige eisen en zo een concurrentievoordeel behalen.

Door DMEDI te integreren in je organisatie, wordt een systematische en gedisciplineerde aanpak gehanteerd die ervoor zorgt dat nieuwe processen en producten vanaf het begin aan hoge kwaliteitsnormen voldoen. Dit vermindert het risico op fouten, verhoogt de klanttevredenheid en zorgt voor duurzame verbeteringen die je organisatie naar een hoger niveau tillen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank