Kennisbank

2 Sample T-Test

Wat is de 2 Sample T-Test?

De 2 Sample T-Test, ook bekend als de onafhankelijke t-toets, is een statistische methode die wordt gebruikt om te bepalen of er een significant verschil is tussen de gemiddelden van twee onafhankelijke steekproeven. Deze toets is van cruciaal belang in de statistische analyse om te beoordelen of twee groepen in een bepaald kenmerk verschillen onder aangenomen normale omstandigheden.

Voorwaarden voor de 2 Sample T-Test

 1. Normaliteit:
  • De test veronderstelt dat de gegevens van beide steekproeven normaal verdeeld zijn. Normaliteit kan worden beoordeeld met visuele hulpmiddelen zoals Q-Q plots of met statistische tests zoals de Shapiro-Wilk test.
 2. Onafhankelijkheid:
  • De steekproeven moeten onafhankelijk van elkaar zijn verkregen, wat betekent dat de resultaten van de ene steekproef geen invloed hebben op de resultaten van de andere.
 3. Variantiehomogeniteit:
  • Een andere belangrijke aanname is die van gelijke varianties (homoscedasticiteit) in de twee groepen. Dit kan worden getoetst met een Levene’s test of een F-test.

Uitvoering van de Test

 1. Hypotheses Opstellen:
  • Null-hypothese (H0): Er is geen verschil tussen de gemiddelden van de twee groepen.
  • Alternatieve hypothese (H1): Er is een verschil tussen de gemiddelden van de twee groepen.
 2. Gegevens Verzamelen:
  • Verzamel de gegevens voor beide steekproeven en zorg ervoor dat ze voldoen aan de bovengenoemde criteria.
 3. Teststatistiek Berekenen:
  • De t-waarde wordt berekend door het verschil tussen de twee steekproefgemiddelden te delen door de standaardfout van het verschil tussen die gemiddelden.
 4. P-waarde Bepalen:
  • De berekende t-waarde wordt gebruikt om de p-waarde te vinden uit de t-verdeling. De p-waarde geeft de waarschijnlijkheid aan dat de waargenomen verschillen tussen de gemiddelden te wijten zijn aan toeval.
 5. Conclusies Trekken:
  • Als de p-waarde kleiner is dan de vooraf bepaalde drempelwaarde (vaak 0,05), verwerpen we de null-hypothese en concluderen we dat er een statistisch significant verschil is tussen de gemiddelden van de twee groepen.

Toepassingen en Beperkingen

De 2 Sample T-Test is een veelgebruikte tool in experimenteel onderzoek, productvergelijkingen en elk ander gebied waar het noodzakelijk is om te beoordelen of de verschillen tussen twee groepen significant zijn. Echter, de nauwkeurigheid van de resultaten hangt sterk af van de geldigheid van de bovenstaande aannames. Als deze aannames niet worden nageleefd, kan de geldigheid van de testresultaten in twijfel worden getrokken, en kunnen alternatieve niet-parametrische tests zoals de Mann-Whitney U test worden overwogen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank