Kennisbank

Alternatieve Hypothese (Ha)

Wat is een Alternatieve hypothese (Ha)?

In de context van hypothesetoetsing vormt de alternatieve hypothese (Ha) het fundament van wat een onderzoeker verwacht te vinden in een statistische analyse. Het is het tegenovergestelde van de nulhypothese (H), die standaard geen verschil of effect veronderstelt.

Definitie en Formulering

 • Nulhypothese (H): Deze hypothese stelt dat er geen verschil, effect of verandering is tussen twee of meer groepen of variabelen. Bijvoorbeeld, H kan stellen dat “de gemiddelde bloeddruk van groep A gelijk is aan die van groep B.”
 • Alternatieve Hypothese (H): Dit is de hypothese die de onderzoeker daadwerkelijk probeert te bewijzen. Deze stelt dat er een statistisch significant verschil of effect is. Afhankelijk van de studie kan de alternatieve hypothese directioneel of niet-directioneel zijn:
  • Directionele hypothese: Specificeert de richting van het verwachte verschil (bijvoorbeeld, “groep A zal een hogere gemiddelde bloeddruk hebben dan groep B”).
  • Niet-directionele hypothese: Geeft aan dat er een verschil is, maar specificeert niet de richting (bijvoorbeeld, “er is een verschil in gemiddelde bloeddruk tussen groep A en groep B”).

Toetsingsproces

 1. P-waarde Berekening: Tijdens de toetsing wordt een p-waarde berekend, die de waarschijnlijkheid meet dat de waargenomen gegevens zouden optreden als de nulhypothese waar is.
 2. Significantieniveau: Dit is de drempelwaarde waarmee de p-waarde wordt vergeleken, vaak ingesteld op 0,05 (5%). Als de p-waarde lager of gelijk is aan dit niveau, wordt de nulhypothese verworpen.
 3. Conclusie: Wanneer de nulhypothese wordt verworpen, wordt de alternatieve hypothese geaccepteerd. Dit betekent dat er volgens de resultaten van het onderzoek een statistisch significant verschil is tussen de groepen of condities.

Belang

Het formuleren van een juiste alternatieve hypothese is cruciaal omdat:

 • Het de basis vormt voor het ontwerp en de richting van het onderzoek.
 • Het helpt bij het bepalen van de meest geschikte statistische toetsen.
 • Het stelt de onderzoeker in staat om relevante en specifieke conclusies te trekken uit de onderzoeksgegevens.

De alternatieve hypothese is dus niet alleen een fundamenteel aspect van de statistische analyse, maar ook een essentiële component van de wetenschappelijke methode, waarmee onderzoekers de aanwezigheid van echte effecten of verschillen kunnen aantonen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank