Kennisbank

Hypothesetesten

Wat zijn Hypothesetesten?

Hypothesetesten  is een statistisch proces dat wordt gebruikt binnen Lean Six Sigma voor het onderzoeken van veronderstelde oorzaak-en-gevolg relaties. Het helpt bij het vaststellen van de validiteit van hypotheses die zijn opgesteld om procesverbeteringen te ondersteunen.

Basisstappen van Hypothesetesten:

 1. Hypothese Formuleren:
  • Nulhypothese (H0): Stelt dat er geen effect of verschil is, bijvoorbeeld geen verschil in gemiddelde output tussen twee machines.
  • Alternatieve Hypothese (Ha): Stelt dat er een effect of verschil is, bijvoorbeeld een verschil in output.
 2. Data Verzamelen:
  • Gegevens verzamelen die relevant zijn voor de hypothese, zoals productiegegevens, kwaliteitscontrolescores, etc.
 3. Statistische Testen Uitvoeren:
  • Gebruik maken van statistische tests zoals t-tests, ANOVA, regressieanalyse, of chi-kwadraat tests, afhankelijk van de datatypes en de hypothese.
  • De keuze van de test hangt af van de verdeling van de data en de aard van de variabelen.
 4. Resultaten Interpreteren:
  • Bepaal de p-waarde; als deze lager is dan de vooraf bepaalde significantiedrempel (vaak 0,05), wordt de nulhypothese verworpen ten gunste van de alternatieve hypothese.
  • Analyseer de effectgrootte en betrouwbaarheidsintervallen om de relevantie van de bevindingen te beoordelen.
 5. Beslissingen Nemen:
  • Besluiten nemen op basis van de resultaten van de tests. Bijvoorbeeld, het implementeren van veranderingen in het productieproces als de hypothese wordt ondersteund.

Belang van Hypothesetesten:

 • Datagedreven Beslissingen: Helpt bij het maken van beslissingen gebaseerd op objectieve, kwantitatieve data in plaats van op anekdotische bewijzen of vermoedens.
 • Risicobeheersing: Minimaliseert het risico op het doorvoeren van wijzigingen die geen positief effect hebben of zelfs schadelijk kunnen zijn.
 • Efficiëntie Verbeteren: Door het identificeren van de werkelijke oorzaken van problemen kunnen meer gerichte en effectieve verbeteringen worden doorgevoerd.
 • Voortdurende Verbetering: Vormt een essentieel onderdeel van de cyclische Lean Six Sigma benadering van voortdurende verbetering (PDCA-cyclus: Plan-Do-Check-Act).

Hypothesetesten is fundamenteel voor het ondersteunen van het continu verbeteringsproces in Lean Six Sigma, waarbij beslissingen niet alleen op ervaring en intuïtie worden gebaseerd, maar op een gedegen analyse van data.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank