Kennisbank

Management by Objectives (MBO)

Wat is Management by Objectives (MBO)?

Management by Objectives (MBO) is een managementstrategie die duidelijke, specifieke doelstellingen vaststelt waar zowel het management als de medewerkers achter staan. Deze methode werd voor het eerst geïntroduceerd door Peter Drucker in 1954 en richt zich op het verbeteren van de prestaties van een organisatie door duidelijke doelen te stellen die meetbaar, begrijpelijk en haalbaar zijn.

Kernaspecten van Management by Objectives:

  • Doelafstemming: Bij MBO worden doelen gezamenlijk vastgesteld door managers en hun teamleden. Dit bevordert duidelijke communicatie en zorgt voor afstemming van persoonlijke doelstellingen met de doelen van de organisatie.
  • Actieplanning: Na het vaststellen van de doelen, worden actieplannen ontwikkeld die beschrijven hoe deze doelen bereikt moeten worden. Elk lid van het team begrijpt zijn of haar rol in het bereiken van de gestelde doelen.
  • Prestatiemeting: De voortgang wordt regelmatig beoordeeld door zowel managers als medewerkers. Dit omvat het meten van de prestaties tegen de vooraf bepaalde doelen.
  • Feedback en Beoordeling: Feedback is een belangrijk onderdeel van MBO. Regelmatige beoordelingen helpen bij het identificeren van verbeterpunten en het vieren van behaalde successen.
  • Motivatie: Doordat medewerkers betrokken zijn bij het doelstellingsproces, voelen ze zich meer verantwoordelijk voor de uitkomsten, wat de motivatie en betrokkenheid kan verhogen.

Voordelen van MBO:

  • Verbeterde Communicatie: Door samen doelen te stellen, verbetert de communicatie tussen verschillende niveaus binnen de organisatie.
  • Verhoogde Werknemerstevredenheid: Medewerkers voelen zich gewaardeerd en erkend als hun meningen en input worden overwogen bij het stellen van doelen.
  • Efficiëntie: Duidelijke doelen stellen helpt bij het efficiënt benutten van middelen en tijd, wat leidt tot betere prestaties.

Toepassing van MBO:

MBO wordt gebruikt in diverse sectoren en organisaties, van kleine bedrijven tot grote multinationals. Het is geschikt voor situaties waar verbetering van prestaties, verhoging van de werknemerstevredenheid en nauwkeurige afstemming van bedrijfsdoelstellingen gewenst zijn.

Samengevat, Management by Objectives helpt bij het structureren van doelen en verantwoordelijkheden binnen een organisatie om zowel individuele als collectieve prestaties te maximaliseren, door een duidelijk kader te scheppen voor wat bereikt moet worden en hoe.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank