Kennisbank

Uitschieters

Wat is een Uitschieter?

Een uitschieter, of outlier, is een datapunt dat significant afwijkt van het merendeel van de data in een dataset of van wat normaal of verwacht wordt binnen een proces. Uitschieters kunnen zowel positieve als negatieve afwijkingen zijn en zijn vaak indicatief voor een anomalie.

Belang van Uitschieters in Procesverbetering

  • Afwijking van de Norm: Uitschieters wijken aanzienlijk af van de normale operationele parameters en kunnen wijzen op grotere, onderliggende problemen binnen een proces of systeem.
  • Signaal voor Probleemanalyse: In methodologieën zoals Six Sigma worden uitschieters gebruikt als aanwijzingen om dieper te graven naar de oorzaken van afwijkingen. Ze vormen vaak het startpunt voor grondige probleemanalyses.
  • Inzicht in Verbetering: Door het bestuderen van uitschieters kunnen organisaties inzichten verkrijgen in specifieke factoren of gebeurtenissen die tot de afwijkingen hebben geleid. Deze inzichten zijn waardevol voor het optimaliseren van processen.

Analyse van Uitschieters

  • Identificatie: Uitschieters worden vaak geïdentificeerd met behulp van statistische tools zoals controlekaarten en histogrammen in Six Sigma. Deze tools helpen bij het visueel identificeren van data die buiten de verwachte variatie valt.
  • Oorzakenonderzoek: Na identificatie van een uitschieter is het belangrijk om de oorzaak te onderzoeken. Dit kan variëren van meetfouten tot onvoorziene procesvariabelen.
  • Corrigerende Maatregelen: Op basis van de analyse kunnen specifieke corrigerende acties worden genomen om de oorzaken van uitschieters aan te pakken, wat kan leiden tot verbeterde processtabiliteit en -efficiëntie.

Voorbeeld: Levertijdreductie

In processen zoals levertijdreductie kunnen uitschieters in levertijden aanwijzingen geven over potentiële knelpunten of inefficiënties. Door te vragen waarom bepaalde leveringen buitengewoon lang duren, kunnen organisaties gerichte verbeteringen aanbrengen om de algehele levertijd te verminderen.

Rol van Uitschieters in Lean en Six Sigma

In Lean en Six Sigma spelen uitschieters een cruciale rol bij het streven naar continue verbetering. Ze helpen organisaties om gericht problemen te identificeren en op te lossen, wat bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit en efficiëntie.

Conclusie

Uitschieters zijn van groot belang in het kwaliteits- en procesbeheer binnen organisaties. Ze bieden niet alleen inzicht in afwijkingen en mogelijke problemen maar zijn ook essentieel voor het doorvoeren van effectieve en duurzame procesverbeteringen. Door uitschieters te identificeren en te analyseren, kunnen organisaties hun processen optimaliseren en hun operationele prestaties verbeteren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank