Kennisbank

Wat is DMAIC? | Lean Green Belt Training

 

Continu Verbeteren met Lean en DMAIC: Een Effectieve Methode voor Procesoptimalisatie

DMAIC, een gestructureerde probleemoplossingsmethode binnen Lean en Lean Six Sigma en biedt een projectmatige aanpak om processen te verbeteren en te beheersen. In deze blog bespreken we de DMAIC-cyclus en hoe deze methode bijdraagt aan een succesvolle Lean verbetercultuur.

Wat is DMAIC?

DMAIC staat voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control en wordt gebruikt om problemen in processen op een gestructureerde manier te verbeteren. Door verschillende DMAIC-projecten uit te voeren en met diverse deelnemers in verbeterteams te werken, ontstaat een continue verbetercultuur binnen de organisatie. Organisaties die streven naar perfectie geloven dat er altijd verbeteringen mogelijk zijn. Daarom volgen meerdere DMAIC-verbeterprojecten elkaar op of lopen ze gelijktijdig. In elke fase van de DMAIC-cyclus ligt de focus op een specifiek aspect:

Define: Het Probleem Identificeren

Tijdens de Define-fase van het DMAIC-proces ligt de focus op het identificeren en definiëren van het probleem dat aangepakt moet worden. Om dit effectief te doen, is het belangrijk om de volgende vragen in overweging te nemen:

 • Welke klanten ervaren problemen in de processen?

Bepaal welke klantsegmenten het meest worden beïnvloed door de huidige situatie. Dit helpt bij het prioriteren van de problemen die aangepakt moeten worden en het ontwikkelen van gerichte oplossingen.

 • Wat willen onze klanten?

Inzicht krijgen in de behoeften en verwachtingen van de klant is cruciaal om het probleem effectief aan te pakken. Dit betekent dat we moeten luisteren naar feedback en ons bewust zijn van veranderende markttrends.

 • Wat is het probleem exact?

Om het probleem effectief op te lossen, moet het duidelijk en specifiek worden gedefinieerd. Dit omvat het identificeren van de symptomen, gevolgen en de onderliggende oorzaken van het probleem.

 • Hoe ga ik het traject aanpakken?

Een duidelijk actieplan opstellen is essentieel om het probleem succesvol aan te pakken. Bepaal welke middelen, teamleden en tijdlijnen nodig zijn om het project uit te voeren en zorg voor een gestructureerde aanpak.

Measure: Het Proces Beschrijven en Data Verzamelen

In de Measure-fase van het DMAIC-proces ligt de nadruk op het visualiseren van het huidige proces en het verzamelen van relevante data. Deze informatie helpt bij het evalueren van de huidige situatie en het identificeren van de omvang van het probleem. Om dit effectief te doen, is het belangrijk om de volgende vragen te beantwoorden:

 • Hoe loopt het huidige proces?

Begrijp en documenteer het huidige proces door middel van stroomdiagrammen, proceskaarten of andere visuele hulpmiddelen. Dit helpt om inzicht te krijgen in de stappen, rollen en verantwoordelijkheden binnen het proces.

 • Wat zijn de activiteiten in het huidige proces?

Identificeer alle activiteiten, taken en beslissingen die plaatsvinden in het proces. Hierdoor wordt het gemakkelijker om knelpunten, verspillingen en inefficiënties te ontdekken die bijdragen aan het probleem.

 • Hoe groot is het probleem?

Evalueer de impact van het probleem op de organisatie, klanten en stakeholders. Dit kan worden gedaan door het analyseren van prestatie-indicatoren, klantfeedback of andere relevante gegevens.

 • Hoe ga ik data verzamelen?

Bepaal welke data nodig is om het probleem te analyseren en stel een plan op voor het verzamelen van deze data. Dit omvat het kiezen van geschikte meetinstrumenten, het vaststellen van dataverzamelingsmethoden en het toewijzen van verantwoordelijkheden voor het verzamelen van de data.

Door het proces gedetailleerd te beschrijven en relevante data te verzamelen, wordt een solide basis gelegd voor de verdere analyse en verbetering van het proces binnen het DMAIC-raamwerk.

Analyse: Kernoorzaken van het Probleem Onderzoeken

In de Analyse-fase van het DMAIC-proces ligt de focus op het onderzoeken van de verzamelde gegevens om de kernoorzaken van het probleem te identificeren. Dit stelt de organisatie in staat om gerichte en effectieve oplossingen te ontwikkelen. Om de analyse succesvol uit te voeren, is het essentieel om de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wat veroorzaakt het probleem?

Identificeer de factoren die bijdragen aan het probleem door het analyseren van de gegevens en het huidige proces. Dit helpt bij het onderscheiden van symptomen en daadwerkelijke oorzaken.

 • Welke conclusies halen we uit de verzamelde data?

Analyseer de verzamelde gegevens om trends, patronen en afwijkingen te identificeren die verband houden met het probleem. Hierdoor wordt het gemakkelijker om oorzaken en gevolgen te herkennen.

 • Wat zijn de grootste oorzaken (kernoorzaken)?

Bepaal de belangrijkste oorzaken van het probleem door het toepassen van analytische technieken, zoals oorzaak-gevolgdiagrammen, Pareto-analyse of hypothese-tests. Het identificeren van de kernoorzaken zorgt ervoor dat de verbeterinspanningen op de juiste aspecten worden gericht.

 • Wat zijn de prioriteiten?

Stel prioriteiten vast op basis van de impact en het belang van de geïdentificeerde kernoorzaken. Hierdoor kan de organisatie zich richten op het aanpakken van de meest kritieke problemen en het maximaliseren van de resultaten van verbeterinitiatieven.

Door de kernoorzaken van het probleem grondig te analyseren en prioriteiten te stellen, kunnen organisaties gerichte oplossingen ontwikkelen en hun processen effectief verbeteren binnen het DMAIC-raamwerk.

Improve: Het Proces Verbeteren

In de Improve-fase van het DMAIC-proces ligt de nadruk op het ontwikkelen en implementeren van oplossingen om het geïdentificeerde probleem aan te pakken en het proces te verbeteren. Om dit succesvol te doen, is het belangrijk om de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wat is de beste oplossing?

Brainstorm en evalueer mogelijke oplossingen op basis van de geïdentificeerde kernoorzaken en prioriteiten. Kies de oplossing die het meest effectief en haalbaar is gezien de beschikbare middelen, tijd en organisatorische context.

 • Hoe ga ik de oplossing testen?

Voordat de gekozen oplossing volledig wordt geïmplementeerd, is het belangrijk om deze te testen om de effectiviteit en mogelijke onvoorziene gevolgen te beoordelen. Stel een testplan op met duidelijke doelen, meetbare resultaten en een tijdschema.

 • Hoe ga ik de oplossing implementeren?

Ontwikkel een gedetailleerd implementatieplan, inclusief de benodigde middelen, teamleden, verantwoordelijkheden en tijdlijnen. Zorg voor een gestructureerde aanpak en communiceer duidelijk met alle betrokkenen om draagvlak en een succesvolle uitvoering te waarborgen.

Door zorgvuldig de meest geschikte oplossingen te selecteren, deze te testen en te implementeren, kunnen organisaties het probleem effectief aanpakken en hun processen verbeteren binnen het DMAIC-raamwerk. Dit resulteert in een hogere efficiëntie, kostenbesparingen en een betere klanttevredenheid.

Control: Borg en verifieer of de verbeteringen succesvol zijn

In de Control-fase van het DMAIC-proces ligt de focus op het controleren of de implementatie van de oplossingen succesvol is verlopen en het borgen van de verbeteringen om te voorkomen dat het probleem opnieuw ontstaat. Om dit effectief te doen, is het belangrijk om de volgende vragen te beantwoorden:

 • Welke onderwerpen moet ik monitoren?

Identificeer de belangrijkste indicatoren en prestatiecriteria die moeten worden gevolgd om de effectiviteit van de geïmplementeerde oplossingen te beoordelen. Dit kunnen KPI’s (Key Performance Indicators) of andere relevante maatstaven zijn.

 • Hoe signaleren we problemen?

Stel een systeem op voor het vroegtijdig signaleren van problemen of terugval in de procesprestaties. Dit kan bestaan uit regelmatige controles, het instellen van waarschuwingslimieten of het gebruik van dashboards om prestatiegegevens te monitoren.

 • Wanneer is het proces “out of control”?

Definieer duidelijke criteria om vast te stellen wanneer het proces niet meer onder controle is, zoals het overschrijden van vooraf vastgestelde drempels, prestatieverlies of onverwachte gebeurtenissen.

 • Welke maatregelen moeten we nemen om “in control” te komen?

Ontwikkel een plan voor corrigerende maatregelen die moeten worden genomen als het proces “out of control” raakt. Dit kan het bijstellen van de oplossingen, het aanpassen van processen of het trainen van medewerkers omvatten.

Door de verbeteringen nauwgezet te monitoren en te borgen, zorgen organisaties ervoor dat de positieve resultaten van het DMAIC-proces behouden blijven en dat het probleem niet opnieuw ontstaat. Dit leidt tot een blijvende impact op de efficiëntie, kostenbesparing en klanttevredenheid.

De DMAIC is een methode  binnen Lean om problemen in processen op een gestructureerde manier op te lossen en op de langere termijn een continu verbetercultuur te ontwikkelen en te onderhouden. 

Wil je meer weten over DMAIC? Volg dan onze Lean Green Belt training.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank