Kennisbank

Wat Is Meetsysteem Analyse (MSA)? | Lean Green Belt

Meetsysteem Analyse: Betrouwbaarheid van Data in Lean Processen

In een Lean-organisatie is het van belang om betrouwbare data te verzamelen om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen en processen te verbeteren. Meetsysteem analyse (MSA) helpt bij het vaststellen of de verkregen data betrouwbaar genoeg zijn om conclusies uit te trekken en is daarmee een basisvoorwaarde voor procesbeheersing en -verbetering. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aspecten van MSA en hoe het bijdraagt aan Lean-principes.

De uitdaging van meetbare processen

Kwaliteitsverbetering van processen richt zich steeds meer op het meetbaar maken van deze processen. In theorie zal een perfect meetsysteem bij elke herhaalde meting exact hetzelfde resultaat opleveren. Echter, het meten van processen gaat gepaard met een zekere mate van onzekerheid en variatie. De gemeten variatie is altijd een combinatie van proces variatie en variatie ten gevolge van het meetproces (door het meetapparatuur of de mensen die meten).

Doel van Meetsysteem Analyse

Het doel van een meetsysteem analyse is het onderzoeken of de meetresultaten representatief zijn voor wat er gebeurt in het proces. Representatief houdt in dat de verschillen tussen de gemeten waarden en de werkelijke – meestal ongekende – waarden, de zgn. meetfouten, zo klein mogelijk zijn. De meetfouten zijn te verdelen in twee categorieën: juistheid (accuracy) en precisie (precision).

  1. Juistheid (accuracy): De juistheid staat voor de exactheid van de metingen. Een meetsysteem is accuraat als er geen consistent verschil (afwijking, bias) is tussen de gemeten waarde en de werkelijke waarde. De juistheid wordt bepaald door een standaard of referentie met een bekende waarde een aantal malen te meten en het gemiddelde meetresultaat te vergelijken met de werkelijke waarde.
  2. Precisie (precision): De precisie staat voor de variatie; de spreiding in de metingen. Het gaat om meetfouten die niet altijd op dezelfde manier plaatsvinden. Deze meetfouten voegen dus variatie aan de meetresultaten toe. Precisiemeetfouten worden onderverdeeld in herhaalbaarheid (repeatability) en reproduceerbaarheid (reproducibility).

a. Herhaalbaarheid (repeatability): Meetvariatie dat voorkomt wanneer één tester metingen onder identieke omstandigheden herhaalt met hetzelfde item, dezelfde meetinstelling en dezelfde meetapparatuur. Deze variatie komt uit het meetinstrument zelf.

b. Reproduceerbaarheid (reproducibility): Het gedeelte van de meetvariatie dat voorkomt wanneer meerdere testers metingen onder verschillende omgevingsomstandigheden uitvoeren of met verschillende meetinstellingen of meetinstrumenten. Deze variatie wordt veroorzaakt door voortdurende en onbeheerste verschillen in het meetsysteem. Een meetsysteem is meer dan het meetinstrument alleen. Het is een verzameling van procedures, personeel en omgevingscondities. Veel producteigenschappen kunnen niet of zeer moeilijk met behulp van een instrument worden gemeten. In die gevallen fungeert de mens als meetsysteem. Bekend is dat er verschil zit in de manier waarop verschillende mensen een meting uitvoeren.

Eisen voor een betrouwbaar meetsysteem

Een betrouwbaar meetsysteem moet aan zes belangrijke eisen voldoen:

  1. Accuraat/zuiver: marginale afwijking tussen de gemeten gemiddelde waarde en een standaard.
  2. Herhaalbaarheid (Repeatability): minimale afwijking tussen twee metingen aan één meetput, door dezelfde persoon met dezelfde uitrusting.
  3. Reproduceerbaarheid (Reproducibility): marginale afwijking tussen de metingen aan één meetpunt, met dezelfde uitrusting, door verschillende personen.
  4. Stabiel: marginale afwijking tussen twee metingen aan één meetput, door dezelfde persoon met dezelfde uitrusting, over een langere tijdspanne.
  5. Lineariteit: het verschil tussen de waarden van de afwijking (bias) over het werkende meetbereik van het meetmiddel. De bias zou niet veel moeten veranderen naar mate het te meten object groter wordt.
  6. Onderscheidend: de meting moet onderscheid maken tussen de objecten, ook als de verschillen maar klein zijn. Het onderscheidingsvermogen is de geschiktheid van het meetsysteem om kleine verschillen in de meetwaarden te ontdekken. Deze eigenschap is vaak beter gekend als de resolutie van het meetsysteem.

Het belang van MSA in Lean-processen

Het uitvoeren van een meetsysteem analyse is cruciaal voor het waarborgen van betrouwbare data in Lean-processen. Door het identificeren en minimaliseren van meetfouten kan een organisatie ervoor zorgen dat de data die wordt gebruikt voor procesverbeteringen en besluitvorming zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk is. Dit stelt het bedrijf in staat om effectief te werken aan het elimineren van verspilling, het verhogen van efficiëntie en het verbeteren van de algehele prestaties.

In een Lean-organisatie is het van belang om betrouwbare en nauwkeurige data te verzamelen. Meetsysteem analyse (MSA) is een essentiële tool om de betrouwbaarheid van meetgegevens te beoordelen en te verbeteren. Door het toepassen van MSA kan een organisatie gefundeerde beslissingen nemen en gericht werken aan het verbeteren van processen en het elimineren van verspilling.

Wil je meer weten over MSA? Volg dan onze E-Learning Lean Black Belt training.

Op jouw tempo –  wanneer en waar je maar wilt. En na afloop ontvang je een internationaal erkend certificaat van LCS, the Cardiff University licenced service.

De Lean-training waarbij jíj het tempo bepaalt.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank