Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LEAN BV

1. Definities:

-Lean BV / opdrachtnemer:  De onderneming met de naam Lean BV, gevestigd te Ulemar 19 in Leeuwarden, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, dan wel de natuurlijke of rechtspersoon, die namens hem of in zijn opdracht werkzaamheden verricht bij opdrachtgever.  

-Opdrachtgever:  Degene met wie Lean BV een overeenkomst heeft gesloten tot het doen uitvoeren van activiteiten of leveren van diensten.  

-Overeenkomst:  De overeenkomst tussen Lean BV en Opdrachtgever op basis waarvan Lean BV de tussen partijen overeengekomen activiteit/dienst verricht.  

-Activiteit: Een door Lean BV (ontwikkeld en) uit te voeren ontwikkelingstraject of –advies, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, trainingsmodules, intervisie, coaching, studiereizen, seminars of soortgelijke en combinaties van dergelijke activiteiten.   

-Dienst: Een door Lean BV uit te voeren handeling, voorwaardenscheppend voor het verrichten van een activiteit.

-Open activiteit:  Een activiteit waaraan iedereen die voldoet aan de door Lean BV gestelde toelatingscriteria op basis van inschrijving kan deelnemen.  

-In company activiteit:  Een activiteit die Lean BV speciaal ontwikkelt, overneemt en/of op verzoek van opdrachtgever uitvoert voor één of meerdere (medewerkers van) met name genoemde organisaties.   

-Deelnemer:  De natuurlijke persoon die voor een activiteit bij Lean BV staat ingeschreven.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en op alle overeenkomsten tussen Lean BV en opdrachtgever, respectievelijke rechtsopvolgers en op alle aanbiedingen van Lean BV, alsmede van al diegenen die in opdracht van Lean BV werkzaam zijn. 

2.2. Lean BV wijst eventueel door opdrachtgever van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand, ook in geval van een eventuele eerdere verwijzing van opdrachtgever naar dergelijke voorwaarden. Alleen in geval de voorwaarden van opdrachtgever schriftelijk met Lean BV zijn overeengekomen, zijn deze van toepassing. 

2.3. Mochten de voorwaarden van opdrachtgever toch (mede)toepasselijk worden verklaard, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van Lean BV.  

3. Gegevens en informatie

3.1. Offertes van Lean BV zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie. 


3.2. Opdrachtgever is gehouden Lean BV direct te informeren omtrent (nieuwe en/of veranderde) feiten en omstandigheden die in verband met het uitvoeren van de opdracht van belang kunnen zijn. 


3.3. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen zoals omschreven in lid 1 en 2 van dit artikel, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.


4. Overeenkomst

4.1. Alle offertes en aanbiedingen van Lean BV zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. Offertes voor incompany activiteiten zijn geldig gedurende een periode van zes weken na dagtekening van de offerte. Daarna komt de offerte te vervallen en kan deze door opdrachtgever niet meer worden aanvaard.

4.2. Voor aangekondigde open activiteiten geldt dat de data, prijzen, locaties, trainers, sprekers en inhoud onder voorbehoud zijn en dat Lean BV gerechtigd is enkele of meerdere van deze eenzijdig te wijzigen.

4.3. Een overeenkomst tussen Lean BV en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de overeenkomst door zowel opdrachtgever als Lean BV is ondertekend, dan wel nadat Lean BV de opdracht van opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard via een bevestiging van de aanmelding voor een activiteit door opdrachtgever.

4.4. Indien het belang van opdrachtgever noodzakelijk maakt dat direct een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard, doordat Lean BV met de activiteiten conform wensen van de opdrachtgever feitelijk een aanvang maakt. 

4.5. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van een activiteit kan veranderen, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en/of de omvang van de activiteit en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

4.6. Indien een tussentijdse wijziging tot een kostenverhoging leidt ten opzichte van de overeengekomen prijzen en/of kosten, dan komt dit voor rekening van opdrachtgever. 

4.7. Ten aanzien van een open activiteit geldt dat de activiteit slechts doorgang vindt als er, naar beoordeling door Lean BV, voldoende deelnemers bij Lean BV voor de betreffende activiteit zijn ingeschreven. Lean BV zal opdrachtgever uiterlijk twee weken voor de aanvang van de betreffende open activiteit informeren als deze geen doorgang vindt. Lean BV restitueert dan reeds door opdrachtgever aan Lean BV voldane kosten aan opdrachtgever. Lean BV is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die opdrachtgever ten gevolge van de afgelasting lijdt.  

4.8 Onlinediensten

Onlinediensten vangen aan op het moment dat Lean BV de Afnemer een login heeft verstrekt.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Lean BV verplicht zich de overeengekomen activiteit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en goed opdrachtnemerschap uit te voeren. Lean BV kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. De verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. 


5.2. Lean BV bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de activiteit of delen daarvan wordt uitgevoerd en neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.  

6. Studiereizen en excursies

6.1. Alle deelnemers aan (buitenlandse) studiereizen en/of excursies zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van alle noodzakelijke verzekeringen, waaronder een zakelijke reis- en annuleringsverzekering. 

6.2. Opdrachtgever, wiens medewerkers deelnemen aan een studiereis en/of excursie, draagt zorg voor de juiste (reis)verzekeringen (overlijden, ziektekosten, ongevallen, etc.).

6.3. Opdrachtnemers die in opdracht van Lean BV een rol vervullen tijdens de studiereizen en/of excursies zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van alle noodzakelijke verzekeringen, waaronder een zakelijke reisverzekering. 

6.4. De voor het uitvoeren van de overeengekomen studiereis en/of excursie benodigde gegevens betreffende de deelnemers en eventuele andere reizigers worden tijdig door opdrachtgever aan Lean BV doorgegeven. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens, en/of het te laat verstrekken van gegevens, heeft tot gevolg dat opdrachtgever jegens Lean BV aansprakelijk is voor alle schade die Lean BV dientengevolge mocht lijden.

6.5. Lean BV zal algemene informatie betreffende paspoorten, visa, en eventuele eisen en formaliteiten op gezondheidsgebied verstrekken. Onverminderd het voorgaande dienen opdrachtgever en deelnemers zelf de nodige aanvullende informatie in te winnen bij de betrokken autoriteiten. Tevens dienen opdrachtgever en deelnemers voor aanvang van de reis tijdig na te gaan of eerder verkregen informatie niet is gewijzigd.

6.6. Bij aanvang van de reis en gedurende de reis dienen de deelnemers in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en/of Europees identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en rijbewijs. Indien een deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig document, komt zulks met alle daar aan verbonden gevolgen voor eigen rekening.

6.7. Lean BV kan de overeenkomst betreffende een studiereis en/of excursie opzeggen wegens gewichtige, onmiddellijk meegedeelde omstandigheden. Hiervan is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake wanneer één van de begeleiders van Lean BV, die voor de reis noodzakelijke kennis en/of capaciteiten bezit, verhinderd is en vervanging van deze begeleider niet mogelijk is. Bij opzegging als in dit lid bedoeld, biedt Lean BV een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan. Indien opdrachtgever de alternatieve reis niet aanvaardt, heeft opdrachtgever recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom (minus de gemaakte kosten) of, indien de reis ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. 


6.8. Lean BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die deelnemers, opdrachtgevers en opdrachtnemers gedurende of als gevolg van deelname aan (buitenlandse) studiereizen en/of excursies leiden. 

7. Prijs

7.1. In de overeenkomst komen partijen overeen tegen welke prijs Lean BV de activiteit verricht. 


7.2. Voor in company activiteiten geldt dat kosten voor literatuur, verzorging en verblijf en reis- en verblijfkosten van medewerkers van Lean BV en betrokken opdrachtnemers niet in de overeengekomen prijs zijn inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. 


7.3. Lean BV heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte, dan wel na de totstandkoming van de overeenkomst aan opdrachtgever door te berekenen.  

8. Betaling 

8.1. Betaling door opdrachtgever dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als bindende termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 


8.2. Elke verrekeningsbevoegdheid of opschortingsbevoegdheid van opdrachtgever, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 


8.3. Als Lean BV genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen, zijn tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten over het verschuldigde bedrag, evenals alle kosten die Lean BV in rechte heeft moeten maken, ook voor zover deze kosten bij gerechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen. 


8.4. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Lean BV tevens gerechtigd opdrachtgever en zijn deelnemers de toegang tot de activiteit te weigeren of de in company activiteit te staken. 

8.5. Bezwaren tegen een factuur dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na de factuurdatum.  

8.6 Onlinediensten

In het geval Afnemer een onlinedienst bestelt via de elearning shop, dient betaling direct te geschieden op de wijze zoals in de elearning shop is vermeld. Betaling van overige bestellingen vindt plaats op basis van een door Lean BV toegezonden factuur.

Inloggegevens voor onlinediensten zullen niet eerder door Lean BV aan Afnemer worden geleverd dan nadat de betaling (maandelijks) van de Vergoeding door LEAN BV is ontvangen.

Online diensten worden verstrekt in de vorm van een maandelijks abonnement. 

Na het verstrijken van de termijn van 1 maand wordt de online Dienst automatisch verlengd met 1 maand verlengd. Opzegging kan geschieden in de online leeromgeving.  De afnemer bepaald zelf wanneer hij de onlinedienst wenst op te zeggen. 

9. Personeel

9.1. Partijen zullen niet tijdens de duur van de uitvoering van de overeenkomst personeel van elkaar in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, anders dan in onderling overleg.  

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle door Lean BV aan opdrachtgever, c.q. deelnemer, ter beschikking gestelde documenten en gegevens, zijn door Lean BV met zo groot mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Lean BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit afwijkingen tussen de door Lean BV verstrekte documenten en gegevens en de werkelijke situatie.   

10.2. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom of soortgelijke rechten op alle aan opdrachtgever, c.q. deelnemer, verstrekte documenten, gegevens en overige documentatie komen (al dan niet in afgeleide vorm) toe aan Lean BV, tenzij uitdrukkelijk met opdrachtgever anders is overeengekomen.

10.3. Het is opdrachtgever en deelnemer niet toegestaan de in dit artikel bedoelde rechten en zaken te vervreemden, te bezwaren, te vermenigvuldigen, te openbaren of anderszins te gebruiken of te (doen) exploiteren of ter beschikking te stellen aan derden, tenzij uitdrukkelijk met opdrachtgever anders is overeengekomen. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat deelnemers van deze bepaling op de hoogte is en zich hier aan houden.  

11. Geheimhouding / persoonsgegevens

11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie en gegevens gelden als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en/of gegevens.

11.2. Voornoemde geheimhoudingsplicht geldt uitsluitend ten aanzien van derden. Binnen de organisatie van de andere partij en/of het team van in te zetten opdrachtnemers zal geheimhouding slechts in acht worden genomen ten aanzien van gegevens, zaken etc. indien de andere partij hier uitdrukkelijk om heeft verzocht.  

De mogelijkheid bestaat dat Lean BV in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG) van Opdrachtgever verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement van Lean BV en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien Lean BV persoonsgegevens verwerkt, zal dit plaatsvinden conform bijgevoegde Verwerkersovereenkomst. Als verantwoordelijk in de zin van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), volgens deze Verwerkersovereenkomst wordt aangemerkt Opdrachtgever.

Lean BV zal conform de wet AVG handelen en de persoonsgegevens die haar worden verstrekt adequaat beveiligen. Lean BV zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Lean BV zal de persoonsgegevens gescheiden houden van andere informatie. Lean BV zal persoonsgegevens die zij verkrijgt van Opdrachtgever uitsluitend verwerken ten behoeve van het leveren van de Diensten of Producten. Lean BV zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Opdrachtgever geen gebruik maken van de persoonsgegevens voor eigen doeleinden of doeleinden van derden.

12. Aansprakelijkheid en overmacht

12.1. Lean BV is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard en uit welke hoofde dan ook, voortkomend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Behalve in geval rechtens vast komt te staan dat sprake is van opzet of grove schuld van Lean BV en opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake niets te verwijten valt. 

12.2. Lean BV is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vertragingen, onduidelijkheden en/of andere gebreken in de communicatie tussen opdrachtgever en/of deelnemer en Lean BV, als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemedium, behalve in geval rechtens vast komt te staan dat sprake is van opzet of grove schuld van Lean BV en opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake niets te verwijten valt. 

12.3. Opdrachtgever vrijwaart Lean BV voor alle aanspraken van derden ter zake van door Lean BV uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of grove schuld van Lean BV en opdrachtgever bovendien aantoont dat hem en/of de deelnemer ter zake geen enkel verwijt treft.

12.4. In geval van tijdelijke overmacht, is Lean BV gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt. Indien de tijdelijke overmacht voortvloeit uit het feit dat een bepaalde opdrachtnemer, c.q. medewerker van Lean BV verhinderd is de activiteit uit te voeren, is Lean BV gerechtigd deze betreffende opdrachtnemer, c.q. medewerker te vervangen. Opdrachtgever is alsdan niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Lean BV is nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een activiteit. 


12.5. In geval van schade geldt te allen tijde dat de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt is tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij, uit hoofde van een door opdrachtnemer gesloten (al dan niet wettelijk verplicht) verzekeringsovereenkomst, uitkeert. Werkzaamheden buiten Nederland vallen buiten elke aansprakelijkheid van Lean BV.  

13. Annuleringsvoorwaarden

13.1. Alleen voor open activiteiten geldt een annuleringsregeling. Afmelding zonder verplichting tot betaling kan slechts indien de annulering schriftelijk is ontvangen uiterlijk 4 weken voor aanvang van de open activiteit. Deelnemers die annuleren tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de open activiteit betalen 50% van de verschuldigde kosten. Bij latere annulering of bij onderbreking van deelname aan de open activiteit is opdrachtgever verplicht het gehele verschuldigde bedrag te voldoen.

13.2. Het is ter beoordeling van Lean BV of opdrachtgever bij verhindering een andere medewerker gebruik mag laten maken van de reservering.  

14. Opschorting en ontbinding

14.1. Indien opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens Lean BV niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Lean BV gerechtigd, onverminderd alle overige aan Lean BV toekomende rechten, de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever te staken dan wel op te schorten indien mogelijk, totdat opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen jegens Lean BV is nagekomen.

14.2. Lean BV heeft het recht, naast alle overige toekomende rechten, de overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden als: 
a)  Sprake is van blijvende overmacht; 
b)  Opdrachtgever één of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk nakomt 
c)  Aan opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement    wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit   doel) een vergadering van schuldeisers bijeen roept, op opdrachtgever de Wet Schuldsanering van toepassing is;
d)  De onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de   ondernemingsactiviteiten van opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een    plaats buiten Nederland worden verplaatst;
e)  Het vermogen van opdrachtgever onder bewind of beheer wordt gesteld, op    vermogensbestanddelen van opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel anderszins    op het vermogen van opdrachtgever verhaal wordt gezocht;
f)  De zeggenschapsverhoudingen zich bij opdrachtgever zodanig wijzigen, dat hierdoor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever niet meer kan worden gewaarborgd of in gevaar komt.  

15. Gevolgen nietigheid/vernietigbaarheid 

15.1 Indien enige bepaling van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden nietig is, dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, c.q. vernietigde, bepalingen in acht genomen.  

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Op alle overeenkomsten tussen Lean BV en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

16.2. Lean BV en opdrachtgever verbinden zich om bij eventuele geschillen welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden in eerste instantie met elkaar in overleg te treden om een oplossing in der minne te bereiken. Als een oplossing in der minne niet mogelijk blijkt, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Lean BV is gevestigd, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.